Apie valdybą

VALDYBOS J4 UŽDAVINIAI:

 • planuoti ir valdyti operacinių pajėgų logistinį aprūpinimą bei palaikymą Lietuvoje ir užsienyje;
 • formuoti kolektyvinio rengimo reikalavimus operacinių pajėgų ir logistines funkcijas vykdantiems kariniams vienetams, formuoti kvalifikacinius reikalavimus operacinių pajėgų logistikos specialistams, operacinius (logistikos) reikalavimus materialinėms vertybėms, jų atsargoms (ar jų apribojimams) ir paslaugoms;
 • planuoti ir koordinuoti operacinių pajėgų transportavimą bei perdislokavimą, jų kovinį aprūpinimą, jiems teikiamas paslaugas karinėse operacijose.

VALDYBOS J4 FUNKCIJOS:

 • siūlo operacinių pajėgumų poreikį, būtiną operacijoms vykdyti;
 • nustato operacinėms pajėgoms aprūpinimo reikalavimus ir kontroliuoja operacinių pajėgų aprūpinimą operacijoms;
 • dalyvauja NATO, ES ir koalicinių pajėgų operacijų planavimo procese pagal savo sritį;
 • dalyvauja ginkluotės ir įrangos įsigijimų planavimo procese;
 • dalyvauja rengiant ir valdant Karinių operacijų programos biudžeto paraišką;
 • dalyvauja planuojant ir valdant priimančios šalies paramą (PŠP);
 • karinių operacijų vykdymo metu planuoja ir vadovauja operacinių pajėgų aprūpinimui;
 • organizuoja medicininės paramos planavimą ir valdymą operacijose;
 • koordinuoja priskirtų operaciniam vadovavimui logistinių aprūpinimo vienetų veiklą;
 • analizuoja operacijose eksploatuojamų materialinių vertybių ar jų sistemų viso gyvavimo ciklo grandinės įgyvendinimą,
 • analizuoja eksploatacijos situaciją ir teikia siūlymus dėl jos gerinimo atsižvelgiant į karinių operacijų pobūdžius;
 • teikia siūlymus dėl NATO ir ES (EGA) operacinės logistikos standartizacijos dokumentų panaudojimo ir įgyvendinimo;
 • operacinėse pajėgose;
 • dalyvauja, kontroliuoja ir identifikuoja operacinio lygmens logistikos specialistų atstovavimo tarptautinėse karinėse ir nekarinėse institucijose poreikį;
 • dalyvauja identifikuojant operacinių pajėgų poreikį taikant NATO ir ES standartinius susitarimus operacinės logistikos srityje;
 • dalyvauja rengiant operacinių pajėgų kovinio aprūpinimo planus;
 • dalyvauja teikiant paramą Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams, kurie įgyvendina siektinus pajėgų tikslus ir kitus tarptautinius įsipareigojimus bei pajėgumus nacionalinėms reikmėms;
 • dalyvauja organizuojant techninių susitarimų (angl. Technical Arrangements) rengimą pagal savo sritį;
 • dalyvauja tiekiant materialines vertybes bei nustatant jų aprūpinimo prioritetus karinėse operacijose;
 • koordinuoja Lietuvos kariuomenės karinių vienetų transportavimą ir perdislokavimą;
 • dalyvauja nustatant operacinių pajėgų materialinių vertybių atsargų kaupimo normatyvų apribojimus;
 • dalyvauja nustatant operacinius reikalavimus (apribojimus) transportavimo ir perdislokavimo paslaugoms įsigyti;
 • dalyvauja nustatant operacinius reikalavimus materialinėms vertybėms, paslaugoms ir reikalavimus (sutarčių sąlygas) jų tiekimui;
 • dalyvauja valdant operaciniame pavaldume esančių, nacionalinės paramos elementų veiklą;
 • organizuoja aplinkos poveikio faktorių sveikatos būklei nustatymą bei siūlymų pateikimą;
 • dalyvauja rengiant metinius kariuomenės vado direktyvinius dokumentus, JŠ metinius veiklos planus;
 • kontroliuoja taikos meto užduočių (toliau tekste – TMU) vykdymui reikalingų materialinių vertybių aprūpinimą;
 • kontroliuoja Jungtinių operacijų programos – biudžeto vykdymą einamaisiais metais pagal savo sritį;
 • dalyvauja teikiant siūlymus (rekomendacijas) ginkluotės ir įrangos ar jų sistemų įsigijimo nurašymo;
 • dalyvauja, kontroliuoja ir teikia siūlymus, priklausomai nuo operacijų pobūdžio, dėl prioritetų nustatymo įsigyjant karinių pajėgų ginkluotę ir įrangą;
 • kontroliuoja karinių vienetų (kovinio aprūpinimo) pasirengimo misijai aprūpinimą;
 • organizuoja Karo medicinos tarnybos atstovų dalyvavimą gerinant karių fizinę, psichologinę sveikatos būklę;
 • planuoja, valdo ir kontroliuoja transportavimą, perdislokavimą ir evakuaciją operacijos rajone;
 • valdo ir teikia siūlymus dėl bendrų NATO ar kitomis tarpvalstybinėmis sutartimis nustatytų strateginio oro tilto ar kitų transportavimo pajėgumų, skirtų nacionalinėms reikmėms, valandų efektyvaus panaudojimo;
 • planuoja, valdo ir kontroliuoja transportavimą ir perdislokavimą operacijos rajone, įskaitant ir evakuacinį transportavimą iki Lietuvos.

LOGISTIKOS PLANAVIMO SKYRIUS:

 • dalyvauja karinių operacijų planavimo procese;
 • dalyvauja rengiant metinius kariuomenės vado direktyvinius dokumentus ir JŠ metinius veiklos planus;
 • dalyvauja rengiant Jungtinių operacijų programos biudžeto paraišką;
 • kontroliuoja Jungtinių operacijų programos biudžeto vykdymą einamaisiais metais pagal savo sritį;
 • dalyvauja, kontroliuoja ir teikia siūlymus dėl prioritetų nustatymo įsigyjant karinių pajėgų ginkluotę ir įrangą atsižvelgiant į planuojamų operacijų pobūdį;
 • dalyvauja nustatant operacinius reikalavimus materialinėms vertybėms, paslaugoms ir reikalavimus (sutarčių sąlygas) jų tiekimui pagal savo sritį;
 • dalyvauja planuojant jungtinius Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius mokymus;
 • dalyvauja rengiant kariuomenės jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių ir funkcinių sričių doktrinų bei taktinio lygmens doktrininių leidinių dalis, apibrėžiančias logistinį aprūpinimą;
 • teikia siūlymus dėl NATO ir ES (EGA) operacinės logistikos standartizacijos dokumentų panaudojimo ir įgyvendinimo pagal savo sritį operacinėse pajėgose;
 • dalyvauja rengiant kovinio aprūpinimo planus;
 • dalyvauja formuojant kolektyvinio rengimo reikalavimus logistines funkcijas vykdantiems kariniams vienetams;
 • dalyvauja rengiant PŠP planus;
 • dalyvauja organizuojant techninių susitarimų rengimą pagal savo sritį;
 • rengia krašto apsaugos ministro įsakymų projektus dėl medicininės paramos karinėse operacijose, jungtiniuose Lietuvos kariuomenės ir tarptautiniuose mokymuose;
 • dalyvauja valdant medicininius evakuacinius (medicininės pagalbos suteikimo) resursus;
 • dalyvauja kontroliuojant ir valdant karių fizinės, psichologinės sveikatos būklės gerinimą;
 • dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus medicinos personalui;
 • dalyvauja nustatant reikalavimus medicininei paramai, pirmajai medicininei pagalbai (medicininei evakuacijai) bei aprūpinimui medikamentais ir medicininėmis priemonėmis;
 • dalyvauja nustatant reikalavimus medikamentams, teikiamoms medicininėms paslaugoms;
 • kontroliuoja prevencinės medicinos taikymą operacijose.

LOGISTIKOS VALDYMO SKYRIUS:

 • atstovauja JŠ LOGFAS (SPM II), LOGREP darbinių grupių susitikimuose operacinės logistikos lygmenyje tarptautinėse institucijose;
 • dalyvauja formuojant operacinius (logistikos) reikalavimus materialinėms vertybėms, jų atsargoms (ar jų apribojimams), paslaugoms;
 • dalyvauja ginkluotės ir įrangos įsigijimo procese;
 • dalyvauja karinių operacijų planavimo ir kontrolės procese;
 • dalyvauja ir teikia siūlymus dėl „greito poveikio projektų“ įgyvendinimo misijos rajone;
 • dalyvauja valdant materialinių vertybių karinėse operacijose tiekimą bei nustatant aprūpinimo prioritetus;
 • dalyvauja valdant operaciniame pavaldume esančių nacionalinės paramos elementų veiklą;
 • kontroliuoja operacinių pajėgų (kovinio aprūpinimo) pasirengimo misijai aprūpinimą;
 • valdo logistinę informaciją LOGREP SPM II (LOGFAS), pasitelkiant LogVIS, TAVVIS, TPRTAIS ar kitas logistines biudžeto planavimo informacines sistemas.

JUDĖJIMO IR PERDISLOKAVIMO SKYRIUS:

 • atstovauja JŠ LOGFAS (ADAMS) darbo grupių susitikimuose operacinės logistikoslygmenyje tarptautinėse institucijose;
 • dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus operacinių pajėgų transportavimo specialistams;
 • dalyvauja formuojant kolektyvinio rengimo reikalavimus, operacinių pajėgų logistines funkcijas vykdantiems kariniams vienetams;
 • dalyvauja nustatant operacinius reikalavimus (apribojimus) transportavimo ir perdislokavimo paslaugoms įsigyti;
 • dalyvauja nustatant transportavimo ir perdislokavimo optimalius maršrutus (esant operaciniam būtinumui);
 • planuoja transportavimą ir perdislokavimą bei sprendimų priėmimą naudojant ADAMS, TPRTAIS;
 • valdo ir kontroliuoja transportavimą ir perdislokavimą karinės operacijos rajone, įskaitant ir evakuacinį transportavimą iki Lietuvos;
 • sudaro karinių vienetų, dalyvaujančių mokymuose, judėjimo planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • valdo ir teikia siūlymus dėl bendrų NATO ar kitomis tarpvalstybinėmis sutartimis nustatytų strateginio oro tilto ar kitų transportavimo pajėgumų, skirtų mūsų nacionalinėms reikmėms, valandų efektyvaus panaudojimo.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *